طرح دیتاسنتر فن آوا

ماجول مدیریت و فضای ذخیره سازی اطلاعات

در این بخش وظیفه مدیریت ورود و خروج به شبکه، مدیریت ، پشتیبانی و نگهداری شبکه ، ایجاد ناحیه عملیات مشتری و ناحیه کنترل امنیت و همچنین امکان کنترل از راه دور را توسط نواحی ایجاد شده در شکل فراهم می آورد. ضمناً کلیه منابع و تجهیزات ذخیره اطلاعات نیز در این بخش دیده شده است.