تیم مدیریت

اعضای هیئت مدیره

  • مسیح مشهدی تفرشی، رئیست هیئت مدیره
  • حمیدرضا نائینی، نائب رئیس هیئت مدیره
  • حسام حبیب الله، عضو هیئت مدیره

مدیرعامل

  • دکتر حمیدرضا نائینی

مدیران شرکت

  • مدیر توسعه بازار: محمدرضا حیدری
  • مدیر مالی: نوید امیر احمدی
  • مدیر فنی: سید علی صدرالسادات
  • مدیرفروش: آزاده تمیمی