سهامداران

ترکیب سهامداران

رديف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد

1

شركت گروه بهمن (سهامي عام)

73,753,000

% 16.76

2

شركت مديريت صنايع نوين تأمين (سهامي خاص)

72,961,531

% 16.58

3

شركت سرمايه گذاري دانايان پارس (سهامي عام)

70,428,636

% 16.01

4

شركت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)

45,000,000

% 10.23

5

شركت سرمايه گذاري تجلي سامانه (سهامي عام)

40,264,144

% 9.15

6

شركت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان (سهامي خاص)

39,744,144

% 9.03

7

صندوق بازنشستگي كشوري

19,999,999

% 4.55

8

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام)

19,999,999

% 4.55

9

شركت سرمايه گذاري شريف (سهامي خاص)

18,243,155

% 4.15

10

بيمه مركزي

6,000,000

% 1.36

11

ساير سهامداران (كمتر از 1 %)

33,605,392

% 7.63

جمع سهامداران

440,000,000

% 100

 
 
ترکیب سهامداران فنآوا