ایمیل سازمانی

ایمیل سازمانی

امروزه استفاده از پست الکترونيک اختصاصي (پست الکترونيک تحت نام دامنه) به نوعي سند اعتبار يک شرکت يا سازمان محسوب مي شود و اغلب شرکتها براي ارتباط با مشتريان و يا همکاران خود از پست الکترونيک (Email) اختصاصي استفاده مي کنند و تمام تلاش خود را براي عدم وابستگي و بالا بردن امنيت در استفاده از ايميل هاي عام نظير Yahoo و Gmail مي نمايند.

برخي از مشتريان صرفا خواستار استفاده از امکانات ايميل از يک سرويس ميزباني هستند و قصد ايجاد يک سايت بر روي اينترنت را ندارند، شرکت داده سامانه فن آوا با رعايت ايمني هاي لازم از قبيل حفظ امنيت حسابهاي پست الکترونيک کاربران، امکان تهيه سرويس ميزباني پست الکترونيک را براي استفاده در چنين شرايطي ايجاد نموده است. كاربران مي توانند در هر زمان نسبت به تغيير نوع سرويس ميزباني خود به سرويس هاي ديگر ميزباني اقدام نمايند.

سرور Email شرکت داده سامانه فن آوا با بهره گیری از زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری بسیار قوی تهیه و راه اندازی شده است تا بتواند بالاترین کیفیت مطلوب را برای سازمانها ایجاد نماید


ویژگی های شاخص

  • پنل مدیریت تحت وب پیشرفته

  • ارائه آی پی اختصاصی به هر مشتری

  • مانیتورینگ کلیه سرویس ها و بررسی مدام DNSBLها جهت جلوگیری از blacklist
  • هزینه بسیار پائین تر سرویس نسبت به راه اندازی سرور مشابه
  • تضمین پایداری و کیفیت
  • استفاده از آخرین تکنولوژی های روز مرتبط


 

ﺗﻌﺮﻓﮫ اﺳﺘﻔﺎده

 

 

 

توجه: میزان فضای در نظر گرفته شده برای مجموع inbox ها میباشد، در صورت نیاز به فضای بیشتر، هزینه آن جداگانه محاسبه میگردد.


آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺘﻮا
 
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺮوﯾﺲ
 

Mail Services

·         POP

·         SMTP

·         List Server

·         Webmail

·         Web Administration

·         POP Retrieval

·         HTTPMail

·         IMAP

·         Mobile/Device Sync via CalDav/iCalendar hosting

·         Server Storage/My Files

·         Server Storage Publishing

·         Mobile/Device Sync via SyncML (with WBXML)

·         Mobile Webmail Client

·         Microsoft Outlook Synchronization (2 Way)

·         SMS Connector

·         LDAP Service

·         MAPI Connectivity (limit of 5 mailboxes)

·         MAPI Connectivity (unlimited mailboxes)

 

POP Service

·         APOP authentication

·         IP address access control

·         Listen on alternate port

·         Customize welcome message (for security)

·         Allow concurrent user access to single mailbox

 

List Server

·         Moderated

·         Add header text to e-mails

·         Add footer text to e-mails

·         Subscribe

·         Unsubscribe

·         Reply to List

·         Force poster to be a member

·         Disable a list

·         Password protect lists

·         List 'Help' commands for users

·         Prefix e-mail subjects

·         Import users from a text file

·         Configure List Reply To Address

·         Configurable HTML Headers and Footers

·         Configurable subscribe/unsubscribe messages

·         Email addresses retrieved via database query

 

Webmail

·         Drag & drop messages into folders

·         Virtual message lists that don't require page selection

·         Auto-complete for addressing

·         Keyboard shortcuts

·         Right click items for actions (e.g. rename, mark as unread)

·         Save message as draft

·         Read receipts

·         New message notification

·         Quota usage display

·         Compose/view messages in separate windows

·         Select the page that is displayed on log-in

·         Support for various e-mail character sets

·         Multi-lingual (English, French, German, Italian, Spanish)

·         Print messages

·         View message headers

·         Change passwords

·         View HTML e-mails

·         Compose HTML e-mail messages

·         Auto Signature

·         Sub folders

·         Search by subject, content and sender

·         Bottom and right side preview mode

·         View images attached to a message in a slideshow

·         Download source of message

·         Personal Contacts

·         Advertising & Campaign Management

·         Summary page outlining mailbox status

·         Autoresponder

·         Appointment messages have their own icon

·         Add appointment requests direct to calendar

·         Contact Groups

·         Import contacts from Outlook & Outlook Express

·         Personal Calendar

·         Personal Tasks

·         Mailbox redirection

·         POP Retrieval

·         Spell-checker (multi-lingual)

·         Personalization

·         Mailbox level spam rules

·         Calendar Overlays

·         Password recovery

·         Mailbox, Calendar and Contact sharing

·         Edit own directory details from within Webmail

·         Configure Webmail layout per domain

·         Configure Webmail skin per domain

·         Global Contacts

·         Public Folders

·         Mailbox level content filtering

 

Web Administration

·         Manage Mailboxes

·         Manage Domains

·         Manage Lists

·         Manage Groups

·         Multiple Language Support (English, French, German, Italian and Spanish)

·         Manage multiple post offices via Web Administration

·         Search for matching Domains, Mailboxes, etc

·         Manage Directory

 

HTTPMail

·         Public Folders

 

IMAP

·         IDLE support

·         Listen on alternate port

·         Public Folders

 

Spam, Antivirus and Message Filtering Services

·         IP address access control

·         IP address Whitelisting

·         Reverse DNS Blacklisting

·         Require PTR DNS record for unauthenticated inbound connections

·         Greylisting

·         Antivirus scanner included (ClamAV)

·         Antivirus scanning (via 3rd party scanner)

·         Configure global message filters

·         Bayesian anti-spam filtering

·         Sender Policy Framework (SPF)

·         Scripted filtering

·         URL Blacklisting

·         DKIM

·         Reverse DNS Blacklisting per postoffice

·         Message filtering (per mailbox)

·         Message filtering (per postoffice)

·         Antivirus scanning per post office

 

Scalability

·         Store configuration in MySQL or Microsoft SQL Server

·         Migrate configuration data to/from database and MailEnable native storage

·         Clustering

 

Security & Authentication

·         Active Directory/Windows Authentication

·         POP before SMTP authentication

·         SSL for POP, SMTP and IMAP

·         TLS inbound and outbound SMTP support

·         SSL support for POP Retrieval

·         CRAM-MD5 authentication for POP, SMTP and IMAP

·         NTLM authentication for POP, SMTP and IMAP

 

Administration

·         Admin via Microsoft Management Console (MMC)

·         Domain renaming

·         SMTP forwarding

·         Sender domain validation

·         Domain level smart hosting

·         Message size restriction

·         Domain literals

·         Disable catch-alls for entire system

·         Restrict the number of recipients per inbound message

·         Automatically ban IP addresses after too many failures

·         Mask IP addresses in e-mail headers

·         Validate domain MX records on inbound connection

·         Restrict the maximum number of inbound connections

·         Restrict the maximum number of outbound connections

·         Mark inbound catch-all messages with a custom header

·         Limit maximum outbound message size

·         Limit maximum inbound message size

·         Configure allowed SMTP verbs

·         Configure outbound failed message retry schedule

·         Enable/disable non-delivery receipts

·         Enable/disable delivery delay notifications

·         Smart host SMTP connector to downstream SMTP server

·         Smart host individual domains to a downstream SMTP server

·         SMTP connector smart host authentication

·         Block local addresses

·         Simple Password Prevention

·         Failed Authentication Account Lockout

·         Scripting on inbound SMTP conversation

·         Configure service availability per mailbox

·         Configure service availability per post office

·         Restrict message throughput per mailbox

·         Restrict message throughput per post office

·         Remotely administer servers

·         Lockout accounts after too many failed login attempts in a short time

·         Scheduled message purging

·         Quota warning notifications

 

Postoffice Level Features

·         Groups

·         Reverse DNS blacklisting per post office

·         Restrict message throughput per post office

·         Configure service availability per post office

 

Mailbox Level Features

·         Multiple mailbox addresses

·         Auto-responder for mailboxes

·         Execute application on e-mail delivery to mailbox

·         Mailbox redirection (configure via Webmail)

·         Configure service availability per mailbox

·         Mailbox spam rules/filtering

·         Restrict message throughput per mailbox

 

Developer/System Tools and Utilities

·         Activity monitor

·         Diagnostic utility

·         Message tracking utility

·         System Tray Utility (METray)

·         Provider migration utility

·         Directory management utility

 

New Features

·         New Webmail Client

·         Personal Contacts

·         Inline YouTube Player (Thumbnails & Previews)

·         MP3 Media Player (Stream MP3 Files)

·         Exchange ActiveSync for MailEnable *

·         New Calendar

·         End-User Statistics Reporting

·         Add Recipients as New Contacts After Sending

·         Export Contacts

·         Send Contact as vCard Attachment

·         Integrated Global Footers/Disclaimers

·         Cloud Storage (WebDAV Support)

·         UIDPLUS Extension Support

·         XCLIENT SMTP Extension

·         Event auditing

·         Abuse Policy

·         Log File Archiving

·         Message Archiving

·         Spell Check Before Send

·         Force Spell Check for Postoffice

·         Force Spell Check for Server

·         Intelli Messaging Support (SMS Provider)

·         Queue Prioritization

·         System Alerting & Monitoring